Fundacja Śląski Instytut Innowacji powstała została utworzona w maju 2018 roku.
Prowadzimy działalność społecznie użyteczną w sferze następujących zadań publicznych:
Image
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do:

 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, jak niepełnosprawnych
 • osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • seniorów, dla których technologie cyfrowe nadal stanowią wyzwanie
 • młodzieży, która z przyczyn finansowych nie ma możliwości odpłatnego odbycia kursów
Innowacyjne podejście pozwala nam łączyć edukację z działaniami na rzecz kultury oraz z integracją społeczeństwa poprzez zaangażowanie mieszkańców mniejszych miejscowości o ograniczonym dostępie do kultury czy edukacji.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Informacje o plikach cookie

Używamy cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu i statystyk strony internetowej. Klikając przycisk „Akceptuję” zgadzasz się na postanowienia zawarte w polityce cookies i polityce prywatności.