Aktualności

Zakończył się projekt „Witamy w Polsce!”- prezentujemy wyniki ewaluacji projektu.

Zakończył się projekt „Witamy w Polsce!”- prezentujemy wyniki ewaluacji projektu.

W dniu dzisiejszym kończy się zadanie publiczne pt. „Witamy w Polsce!” sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Bardzo dziękujemy zespołowi projektu za zaangażowanie oraz uczestnikom za udział. ?

Poniżej prezentujemy wyniki ewaluacji zadania publicznego.

Projekt „Witamy w  Polsce!” obejmował m.in. warsztaty rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej dla dorosłych, warsztaty informatyczne i artystyczne oraz zajęcia sportowe dla dzieci, pomoc psychologiczną, naukę języka polskiego dla dorosłych i dzieci, a także wydarzenia integracyjne tj. integracyjne warsztaty kulinarne, polsko-ukraiński piknik integracyjny, polsko-ukraińską grę miejską oraz konferencję regionalną pt. „Ukraińska kultura inspiracją dla polskich artystów”.

W/w działania miały służyć osiągnięciu następujących rezultatów:

  1. Aktywizacja lokalnej społeczności ukraińskiej przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych z mieszkańcami województwa śląskiego- planowany poziom osiągnięcia- 20;
  2. Rozwinięcie kompetencji językowych u kobiet i dzieci pochodzenia ukraińskiego ze statusem uchodźcy zamieszkałych na terenie województwa śląskiego- planowany poziom osiągnięcia- 20;
  3. Rozwinięcie kompetencji społecznych, osobistych i w zakresie uczenia się u kobiet pochodzenia ukraińskiego ze statusem uchodźcy zamieszkałych na terenie województwa śląskiego- planowany poziom osiągnięcia- 10;
  4. Wzrost kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i planowania własnego rozwoju zawodowego u kobiet pochodzenia ukraińskiego ze statusem uchodźcy  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego- planowany poziom osiągnięcia- 8;
  5. Rozwinięcie świadomości i ekspresji kulturalnej u dzieci pochodzenia ukraińskiego ze statusem uchodźcy zamieszkałych na terenie województwa śląskiego- planowany poziom osiągnięcia- 8;
  6. Poprawa sprawności psychicznej lub psychofizycznej u kobiet i dzieci pochodzenia ukraińskiego ze statusem uchodźcy zamieszkałych na terenie województwa śląskiego- planowany poziom osiągnięcia- 16;
  7. Wzrost świadomości na temat polskiej kultury wśród mniejszości ukraińskiej zamieszkałej na terenie województwa śląskiego- planowany poziom osiągnięcia- 40;
  8. Wzrost świadomości na temat ukraińskiej kultury wśród mieszkańców województwa śląskiego- planowany poziom osiągnięcia- 80.

 

Metodologia badań.

W ramach ewaluacji uczestników projektu przed pierwszymi zajęciami z języka polskiego, rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej oraz warsztatami informatycznymi i artystycznymi przeprowadzono pre-testy. Celem przeprowadzenia pre-testów było sprawdzenie poziomu wiedzy uczestników na poszczególne tematy ujęte w programie projektu.

Bezpośrednio po ostatnim bloku warsztatów lub na zakończenie spotkania warsztatowego przeprowadzone zostały post-testy sprawdzające poziom nabytej wiedzy przez uczestników podczas warsztatów.

Na zakończenie projektu przeprowadzono sondaż przy użyciu internetowego kwestionariusza ankiety, w której uczestnicy odpowiedzieli na pytania dotyczące ich aktywności społecznej, poprawy kondycji fizycznej lub psychofizycznej oraz poddali samoocenie zdobyte przez nich umiejętności dzięki zrealizowanym w projekcie działaniom. W imieniu małoletnich dzieci uczestniczących w projekcie kwestionariusze wypełnili ich rodzice.

Podczas polsko-ukraińskiego pikniku integracyjnego  uczestnicy projektu oraz goście zostali poddani ankiecie na temat dotychczasowych działań włączających mniejszość ukraińską w Gminie Wojkowice, a także znaczenia organizowanego pikniku dla ich integracji z mieszkańcami Wojkowic.

Na zakończenie konferencji regionalnej mieszkańcy Śląska zostali poddani ankiecie na temat swojej świadomości na temat ukraińskiej kultury po zrealizowanym wydarzeniu.

Osiągnięte rezultaty zadania publicznego.

Ad.1. Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wynika, że projekt przyczynił się do aktywizacji 20 uczestników projektu oraz zbudowania przez nich więzi społecznych z mieszkańcami w swojej gminie.

Ad.2. Z przeprowadzonych Pre-testów i Post-testów wynika, że projekt przyczynił do rozwinięcia kompetencji językowych u 10 kobiet i 10 dzieci uczestniczących w projekcie.

Ad.3 Z przeprowadzonych Pre-testów i Post-testów wynika, że projekt przyczynił do rozwinięcia kompetencji społecznych, osobistych i w zakresie uczenia się u 10 kobiet uczestniczących w projekcie.

Ad.4. Z przeprowadzonych Pre-testów i Post-testów wynika, że projekt przyczynił do rozwinięcia kompetencji w zakresie przedsiębiorczości u 10 kobiet uczestniczących w projekcie.

Ad.5. Z przeprowadzonych Pre-testów i Post-testów wynika, że projekt przyczynił do rozwinięcia świadomości i ekspresji kulturalnej u 10 dzieci uczestniczących w projekcie.

Ad.6. Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wynika, że projekt przyczynił się do poprawy sprawności psychicznej u 10 kobiet i 9 dzieci oraz poprawy kondycji fizycznej u 10 dzieci uczestniczących w projekcie.

Ad.7. Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wynika, że projekt przyczynił się do wzrostu świadomości uczestników na temat polskiej kultury wśród 10 kobiet i 9 dzieci uczestniczących w projekcie.

Ponadto z przeprowadzonej ankiety podczas polsko-ukraińskiego pikniku wynika, że dzięki zrealizowanym wydarzeniom nastąpił wzrost świadomości na temat polskiej kultury wśród mniejszości ukraińskiej zamieszkałej w województwie śląskim.

Ukraińskich gości pikniku integracyjnego zapytano, czy udział w wydarzeniu pozwolił im lepiej poznać polską kulturę. Odpowiedź twierdzącą wskazało 21 osób(100%).

Ad.8. Z przeprowadzonych ankiet podczas konferencji regionalnej „Polska kultura inspiracją dla polskich artystów” oraz „Polsko-ukraińskiego pikniku integracyjnego” wynika, że dzięki zrealizowanym wydarzeniom nastąpił wzrost świadomości na temat ukraińskiej kultury Polaków zamieszkałych w województwie śląskim.

Gości konferencji zapytano, czy udział w wydarzeniu pozwolił im lepiej poznać ukraińską kulturę. 93,94%(62 osoby) respondentów wskazało, że tak, a 6,06%(4 osoby) respondentów odpowiedziało, że nie ma na ten temat zdania.

Polskich gości pikniku integracyjnego zapytano, czy udział w wydarzeniu pozwolił im lepiej poznać ukraińską kulturę. 90%(18 osób) odpowiedziało, że tak, natomiast 10%(2 osoby) odpowiedziało, że nie ma na ten temat zdania.

Wnioski

Przeprowadzono pre-testy wykazały niską lub średnią początkową ogólną wiedzę.  Rozpiętość wyników indywidualnych w pre-teście z języka polskiego u kobiet znajdowała się w przedziale między 9 a 29 punktów na 33 możliwych, podczas, gdy w post-teście między 23 a 33. Z kolei rozpiętość wyników indywidualnych w pre-teście z języka polskiego u dzieci znajdowała się przedziale między 8 a 35 punktów na 44 możliwych, podczas, gdy  w post-teście między 18 a 40.

Wyniki indywidualne pre-testów do warsztatów z rozwoju osobistego oscylowały w przedziale 1 a 8 punktów na 12 możliwych, podczas, gdy w post-teście między 11 a 12.

Testy do warsztatów z aktywizacji zawodowej podzielono na 3 części. Rozpiętość wyników indywidualnych w pre-teście do części I znajdowała się w przedziale 1-3 punktów na 6 możliwych, zaś w post-teście w przedziale 5-6 punktów. Rozpiętość wyników indywidualnych w pre-teście do części II znajdowała się w przedziale 0-3 punktów na 5 możliwych, zaś w post-teście w przedziale 4-5 punktów. Rozpiętość wyników indywidualnych w pre-teście do części III znajdowała się w przedziale 0-3 punktów na 6 możliwych, zaś w post-teście w przedziale 3-6 punktów.

Wyniki indywidualne pre-testów do warsztatów artystycznych oscylowały w przedziale od 0 do 9 punktów na 12 możliwych, zaś wyniki post-testów w przedziale od 9 do 12 punktów.

Różnica punktowa pomiędzy pre-testami a post-testami kończącymi warsztaty pokazuje, że podczas warsztatów “Witamy w Polsce!”  kobiety uczestniczące w projekcie podniosły swoje kompetencje językowe, społeczne i w zakresie przedsiębiorczości, natomiast dzieci uczestniczące w projekcie podniosły swoje kompetencje językowe oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników, gości pikniku oraz gości konferencji wskazują wysoką skuteczność wydarzeń integracyjnych realizowanych w ramach projektu w budowaniu więzi społecznej mniejszości ukraińskiej z mieszkańcami województwa śląskiego.

Podsumowując, na podstawie powyższych wyników można uznać, że główny cel, jakim było włączenie społeczne oraz wyrównanie szans matek i dzieci pochodzenia ukraińskiego  ze statusem uchodźcy poprzez organizację  warsztatów rozwojowych i spotkań integracyjnych w ich społecznościach lokalnych do 16.12.2022r. został osiągnięty.

Informacje o plikach cookie

Używamy cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu i statystyk strony internetowej. Klikając przycisk „Akceptuję” zgadzasz się na postanowienia zawarte w polityce cookies i polityce prywatności.